เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 371.334 พ645ก
ผู้แต่ง : พิชชาพร กาญจนสมพงษ์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบความรู้ทักษะปฎิบัติและความคิดเห็นต่อวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (WBI) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม