เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 636.5 ป445ก
ผู้แต่ง : ปราณี สุรินทร์
หลักสูตร : การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา : 2548
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการธุรกิจอาหารสัตว์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่ในเขตภาคกลาง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม