เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 378.199 ส265ก
ผู้แต่ง : สมพร ศรีอุดมพร
หลักสูตร : หลักสูตรและการสอน
ปีการศึกษา : 2549
เรื่องภาษาไทย : การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวิทยาลัยชุมชนเขตภาคกลางพุทธศักราช2546สังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม