เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : ว 371.2 บ583ก
ผู้แต่ง : บุญสม แช่มชื่น
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2548
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 4
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ , สารบาญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , ภาคผนวก , บรรณานุกรม