เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กิตติชัย แก้วดำ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะของเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
เรื่องภาษาอังกฤษ : Citizen Participation in Public Policy Processes of the Satun Municipality, Satun Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์