เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เจษฎา แก้วบ้านดอน
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลของโรงงานซ่อมยาง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Efficiency of Personnel Management in the Tire Repair Plant of Royal Thai Army Ordnance Department.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์