เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นันทพร ตรีคุณา
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การเสริมพลังการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Working Empowerment of Sub-district Headmen and Village Headmen in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์