เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศิริวัฒน์ แย้มศิริ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การประเมินผลโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านโรงสูง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : An Evaluation of Implementing the Village and Urban Community Fund Project of Ban Rong Soong, Phrakaew Sub-district, Pachi District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์