เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : รุ่งนภา วงค์สุวรรณ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2559
เรื่องภาษาไทย : ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Opinions of Staff toward Leadership of Administrators of Local Administrative Organizations in Sena District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์