เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐพัชร์ ภูจอม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับการสร้างทีมงานครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Relationships between Conflict Management Skills of School Administrators and Team Building of Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์