เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ ทรงรูป
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการนำผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Parental Participation in Education Guidelines for Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 by Using Deming Circle.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์