เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ประภาภรณ์ พลรักษ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการส่งเสริมกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Promoting the Internal Supervision Procedure of Basic Education Institution Administrators under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์