เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ละออ จันทร์ชุม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1.
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Relationship Between Transformational Leadership and Conditions of Information and Communication Technology Management of Schools Under Phranakhon Si Ayutthaya Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์