เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ พานนาค
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Relationship between Leadership Traits of School Administrators and their Promotion of Classroom Action Research According to the Opinions of Teachers under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Services Area Office 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์