เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ มีจันโท
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Relationship between the Characteristics of School Administrators and Being Learning Organization of Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์