เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กันทิมา ติรภู
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจร้านอาหารริมน้ำในเขตเกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Effects of Consumer Behavior and Satisfaction on Riverside Restaurant Business in the Island City of Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์