เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จิรัสย์ ธีระพัฒน์ธัชกร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Consumer Choices of Buying Used Cars in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์