เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นพปฎล บุญพงษ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอรูปแบบการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Proposed Model for School Network Management of the Primary Educational Service Area Office.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์