เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นันทิชา มารแพ้
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอรูปแบบการวางแผนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Management Planning Model of Dual Vocational Training of Technical College under the Office of the Vocational Education Commission.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์