เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุชาติ ทองมา
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Leadership Model Affecting Academic Management Effectiveness of School Administrators under the Office of the Basic Education Commission.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์