เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สำราญ ทองมี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Proposed Participative Education Administration Model of the Juvenile Observation and Protection Center.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์