เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุนิสา คงสุวรรณ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแบบจำลองการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Development of a Change Management Model in Small Primary Schools under the Office of the Basic Education Commission of Thailand.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์