เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุภัททา อินทรศักดิ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Proposed Model of Participative Management in Health Promoting Schools.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์