เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กฤษดา นิ่มทับทิม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Sufficiency School Performance under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2.
เอกสารฉบับเต็ม : ปกใน , บทคัดย่อ