เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กิรติภาพัชร์ กษิดิศ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Relationship between Achievement Motivation of School Administrators and Elements of Organizational Environment in Basic Education Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์