เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จงกล ปทุมานนท์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาแนวทางเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : An Approach to Enhance the Role of School Administrators in Promoting Classroom Action Research under the Office of Ang Thong Primary Educational Service Area.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์