เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐชา มังกะลัง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Relationship between Ways of School Administrators’ Power Exercises According to Teacher Perception and Teachers’ Work Satisfaction in Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์