เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ธีระรัตน์ คันธิวงศ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Administration on Learning Management of School Administrators According to Opinion of Academic Teachers in Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Area Office 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์