เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นัฐธิดา วงษ์รอต
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมกับการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Relationship between Teamwork Components and Academic Operations of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 5.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์