เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ นุชนารถ
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลของการจัดศูนย์การเรียนรู้แบบเน้นกิจกรรมตามแนวพหุปัญญาที่มีต่อความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Effects of Learning Management Based on Multiple Intelligences Activities on Mathematical and Language Abilities of Early Childhood Learners.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์