เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วสุ อังศุเกียรติถาวร
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาการบริหารหลักสูตรรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Curriculum Management in Independent Study Subject of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 4.
เอกสารฉบับเต็ม :