เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วัชนันท์ เพ่งสุข
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนอ่านแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ ร่วมกับผังความคิดในวิชาภาษาไทยที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Effects of Thai Language Learning Management Based on SQ4R and Mind Mapping Techniques on Reading Comprehension Skills and Learning Attitudes of Secondary School Students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์