เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วันวิสาข์ อังศุเกียรติถาวร
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การเปรียบเทียบบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Comparative Study of The Actual and Expected Roles of School Administrators in Promoting Lifelong Learning of Teachers under the Secondary Educational Service Area Office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์