เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เอกพล พันธุ์โชติ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติการเสริมสร้างพลังอำนาจครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Relationship between Dimensions of Teacher Empowerment and Organizational Sense of Belonging of Teachers under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์