เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วิจิตรา อินทมาศ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกทำป้ายโฆษณาในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Consumer Choices of Buying Advertising Posters in Phranakhon Si Ayutthaya District, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์