เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อมรรัตน์ อมรนาถ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : An Annual Action Planning Process of Si Ayutthaya Rajabhat University Group.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์