เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศิริรัตน์ เรืองฉาย
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานแท็บเล็ตเพื่อการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Relationship between an Implementation of Tablets in Schools Project and the National Educational Achievement Test Scores of Prathomsuksa 3 Schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์