เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สิทธิชัย สุขสมกลิ่น
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Effects of Problem-based Learning on Critical Thinking Ability and Eagerness for Learning of Primary School Students Studying in the Subject Group of Social Studies, Religion, and Culture.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์