เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชูชาติ มงคลเมฆ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Development Model of the Teachers’ Competency Using Participatory, In the Secondary School Office of Education Service Area 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์