เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สมปอง คงอ่อน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา (ป.เอก)
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การนำเสนอระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Proposed Preferment System According to Primary Education Service Area Office Standards.
เอกสารฉบับเต็ม : , บทที่ 4 , บรรณานุกรม , เล่มฉบับสมบูรณ์