เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ภูรุจ จันทร์สว่าง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กรตามความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Relationship between Management and Organizational Commitment among the Personnel of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์