เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : คนึงนิตย์ กิจวิธี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์