เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สุปราณี ศรีดอกคำ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2560
เรื่องภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์