เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชมภิศา พ่วงดี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Implementing the PDCA Cycle for the Management Standards of Child Development Centers under the Office of Ang Thong Sub-district Administrative Organization.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์