เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ฉัตรภัทร์ อุปธิ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยองค์การที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
เรื่องภาษาอังกฤษ : Organizational Factors Related to the Implementation of Internal Quality Assurance in the Child Development Centres under Local Administration Organization, Chiangrai Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์