เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อุไรวรรณ เพียสุระ
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2561
เรื่องภาษาไทย : ผลสำเร็จของการนำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารงานของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 และสำนักงานศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา)
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Success of the Implementation of the Good Governance Principles in the Marine Office 2 and the Channel Development and Maintenance Office 1 (Ayutthaya).
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์