เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สรญา สุพงษ์
หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีการศึกษา : 2562
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Employee Competencies in Local Government Organizations in Bang Pa-in District of Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์