เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กนกพิชญ์ ครุฑคง
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
เรื่องภาษาอังกฤษ : Work Efficiency of personnel from using electronic document system in Weapon Production Centre Defense Industry and Energy Centre.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์