เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กัญญาภัทร ไสวอมร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมบริการธนาคารออนไลน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting the Acceptance of Online Banking Service Innovation on Financial Transaction among Customers of Krungthai Bank (Public) Company Limited in Suphanburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์