เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Results of Learning Management by Using TAI Cooperative Learning Techniques on Communication Skills and Avidity for Learning Japanese of Grade 11 Students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์